logo mobile

BIỂU MẪU HTQT

STT

Quy trình

Nội dung

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Tiếp nhận, quản lý Dự án Hợp tác Quốc tế

1. Công văn đề nghị thành lập BQL dự án

HTQT-DA01

 

2

2. Định mức chi

HTQT-DA02

 

3

3. Kế hoạch chi tổng

HTQT-DA03

 

4

4. Kế hoạch chi năm

HTQT-DA04

 

5

5. Tờ trình dự án viện trợ mới

HTQT-DA05

 

6

6. Quyển Văn kiện dự án

HTQT-DA06

 

7

7. Công văn xin xác nhận viện trợ

HTQT-DA07

 

8

8. Tờ khai xác nhận viện trợ

HTQT-DA08

 

9

9. Báo cáo dự án định kỳ hàng năm

HTQT-DA09

 

10

10. Báo cáo kết thúc dự án

HTQT-DA10

 

11

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và du khảo

1. Đề nghị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (công văn đề nghị, chương trình chi tiết, tóm tắt báo cáo, danh sách khách quốc tế)

HTQT-HN01

 

12

2. Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo

HTQT-HN02

 

13

Mời, tiếp đón, tổ chức làm việc cho khách nước ngoài đến thăm/ làm việc tại Trường

1. Hồ sơ đoàn vào

HTQT-ĐV01

 

14

2. Báo cáo kết quả tiếp khách

HTQT-ĐV02

 

15

Thủ tục xuất nhập cảnh

1. Công văn xin thị thực

HTQT-VISA01

 

16

2. Tờ khai xin cấp thị thực, gia hạn tạm trú

HTQT-VISA02

 

17

3. Công văn xin gia hạn thị thực

HTQT-VISA03

 

18

4. Công văn xin phép đi địa phương

HTQT-ĐP01

 

19

5. Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra

HTQT-ĐR01

 

20

6. Kế hoạch đoàn ra - Đơn vị

HTQT-ĐR02

 

21

7. Dự toán kinh phí

HTQT-ĐR03

 

22

8. Báo cáo kết quả đoàn ra

HTQT-ĐR04

 

23

Quản lý sinh viên nước ngoài

1. Tờ trình tiếp nhận sinh viên

HTQT-SVNN01

 

24

2. Kế hoạch

HTQT-SVNN02

 

25

3. Xin phép Bộ GD&ĐT

HTQT-SVNN03

 

26

4. Thư xác nhận tiếp nhận sinh viên

HTQT-SVNN04

 

27

5. Báo cáo tiếp nhận SV gửi BGH

HTQT-SVNN05

 

28

6. Báo cáo tiếp nhận SV gửi Bộ GD&ĐT

HTQT-SVNN06

Biểu số 01

Biểu số 02

Biểu số 03

Biểu số 04

 
Đăng ký trực tuyến
0987 759 668
0987 759 668