logo mobile

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công của Trường Đại học Thành Đông

Sáng ngày 6/7/2021, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng để mở ngành thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, mã số 8 34 04 03 theo định hướng ứng dụng của Trường Đại học Thành Đông đã tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hội đồng thẩm định được tổ chức theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo do PGS,TS. Đỗ Phú Hải Giám đốc Trung tâm Tiên tiến đào tạo Lãnh đạo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Chu Thị Khánh Ly, Học viện Hành chính Quốc gia – phản biện 1; TS. Trương Quốc Việt Trường Đại học Nội Vụ - phản biện 2; TS. Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương làm Ủy viên; TS. Trần Quốc Hải, Trưởng khoa Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Thành Đông - Ủy viên, Thư ký.

Phát biểu tại Hội đồng, PGS,TS. Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng Trường đã khẳng định mục tiêu mở ngành thạc sĩ Quản lý công theo định hướng ứng dụng là một trong những mục tiêu chiến lược của Nhà trường trong giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn 2030, với  kỳ vọng đào tạo vừa góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của toàn hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo; khẳng định Đề án của trường Đại học Thành Đông đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, cấu trúc, nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của các học phần, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi ý với ban soạn thảo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án trình  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh về buổi làm việc:

 

Đăng ký trực tuyến