logo mobile

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

1. Sứ mạng

      Trường Đại học Thành Đông có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng.

2. Tầm nhìn                         

     Đến năm 2030, Trường Đại Thành Đông trở thành trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng, chất lượng cao; có uy tín trong nước và khu vực; nằm trong top đầu các trường đại học tư thục Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi

     Năng động, trí tuệ, trách nhiệm.

4. Triết lý giáo dục

     Chủ động học tập, kiến tạo tương lai.

5. Mục tiêu

          5.1. Mục tiêu chung

     Xây dựng Trường Đại học Thành Đông trở thành trường đại học định hướng ứng dụng chất lượng cao, có uy tín trong nước và khu vực về lĩnh vực đào tạo, NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và quản lý có trình độ chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong nước và khu vực; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

          5.2. Mục tiêu cụ thể

      - Đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; phấn đầu 95% sinh viên tốt nghiệp sau 6 tháng có việc làm;

      - Triển khai phương thức đào tạo từ xa trình độ đại học bắt đầu từ năm học 2019-2020 với một số chuyên ngành đào tạo của Trường.

     - Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý; xây dựng mô hình đào tạo các trình độ khác nhau từ mầm non đến giáo dục phổ thông, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, tạo hướng mới đột phá cho công tác tuyển sinh. Quy mô đào tạo từ 10.000 - 12.000 sinh viên ở 20 ngành đào tạo;

    - Phát triển một số chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến của các trường đại học trên thế giới; kiểm định chất lượng 15 chương trình đào tạo tiến tới kiểm định chất lượng trường theo tiêu chuẩn kiểm định quốc gia;

    - Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học”. Đẩy mạnh quản lý chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và quốc tế hóa chương trình đào tạo;

    - Đẩy mạnh NCKH, gắn NCKH với đào tạo và phục vụ xã hội. Phấn đấu tăng mạnh nguồn thu từ các hoạt động khoa học, HTQT, sản xuất và dịch vụ chiếm 30% nguồn thu toàn trường;

     - Tăng cường HTQT để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ HTQT để phục vụ đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phấn đấu mỗi năm có từ 3 - 5 đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham quan các trường đại học ở nước ngoài;

      - Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến; phấn đầu 98% giảng viên có trình độ trên đại học, trong đó 55% có trình độ, chức danh TS, PGS, GS; có 50% giảng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài;

       - Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất để trường sớm đạt chuẩn một trường đại học ngang tầm với các trường đại học trong nước và khu vực. Hoàn thành cơ bản về xây dựng cơ sở vật chất vào năm 2030;

       - Đa dạng hóa các loại hình và đẩy mạnh các hoạt động kết nối phụ vụ cộng đồng bằng các loại hình phong phú, phù hợp nhu cầu xã hội, phấn đấu có nguồn kinh phí ổn định từ 300 - 500 triệu/năm cho hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng./.

Đăng ký trực tuyến