logo mobile

Quyết định - Quy định

STT TÊN VĂN BẢN  Năm NỘI DUNG
1

Quyết định về việc Ban hành quy định về Quản lý hoạt động phát triển đối tác và HTQT của Trường Đại học Thành Đông

2015 Xem chi tiết
2 Quyết định thành lập HĐ KH Trường ĐH Thành Đông 2015 Xem chi tiết
3 Quyết định thành lập nhóm NCKH tiềm năng  2015 Xem chi tiết
4

Quyết định về việc Ban hành Quy định đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Thành Đông

2016 Xem chi tiết
5 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình giám sát, rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản chính sách nội bộ của Trường Đại học Thành Đông 2016 Xem chi tiết
6 Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí NCKH cho giảng viên, NCS, HVCH và sinh viên 2017 Xem chi tiết
6 Quyết định về quản lý đề tài NCKH  2018 Xem chi tiết
7 Quyết định thành lập nhóm NCKH tiềm năng 2018 Xem chi tiết
8 Quyết định thành lập HĐ KH và ĐT  2019 Xem chi tiết
9

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Thành Đông 

2019 Xem chi tiết
10 Quyết định và Điều lệ HĐ quỹ khuyến học - khuyến tài và PT KHCN  2019 Xem chi tiết
11 Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Thành Đông  2019 Xem chi tiết
12 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động KHCN của Trường Đại học Thành Đông 2019 Xem chi tiết
13 Quyết định V/v Ban hành Quy định Quản lý hoạt động Phát triển đối tác và Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đông 2019 Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến