logo mobile

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Đề án Vị trí việc làm Trường Đại học Thành Đông

 

 

 

STT Tên phụ lục Nội dung
1 BẢN THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG Xem chi tiết
2 PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC Xem chi tiết
3 SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC THEO VTVL Xem chi tiết
4 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM Xem chi tiết
5

XÁC ĐỊNH SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN THIẾT VÀ CHỨC DANH

NGHỀ NGHIỆP ỨNG VỚI VTVL

Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến