logo mobile

Một số Quy định - Quy chế trường Đại học Thành Đông

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG
1 Quy chế Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
và nâng lương trước thời hạn Trường Đại học Thành Đông
Xem chi tiết
2 Quy chế Quản lý và sử dụng xe ô tô Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
3
Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG”
Xem chi tiết
4 Quy định Quản ký, sử dụng tài sản, công cụ dung cụ Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
5 Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu Trường Đại học Thành Đông Xem chi tiết
6

Quy chế Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch giảng viên và hưởng thâm niên nhà giáo

Trường Đại học Thành Đông

Xem chi tiết
7 Quy định về công tác thi đua, khen thường Trường Đại học Thành Đông  Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến