logo mobile

Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1. CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Thành Đông, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), hợp tác quốc tế (HTQT) và quan hệ doanh nghiệp (QHDN), công tác kết nối phục vụ cộng đồng (PVCĐ).

2. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

            - Xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động NCKH và CGCN; chiến lược phát triển hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ;

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) thường niên; quản lý và theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN;

            - Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến các cấp theo đúng quy định;
            - Quản lý, tổ chức các hội nghị, hội thảo và CGKHCN trong và ngoài nước được thực hiện tại trường;

            - Tổ chức và triển khai thực hiện công tác tổng kết, thi đua, khen thưởng lĩnh vực  hoạt động KHCN theo định kỳ thường niên;

            - Phối hợp Phòng Hành chính tổng hợp và các khoa xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất phục vụ NCKH và đào tạo, quản lý hiệu quả hoạt động các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm;

            - Quản lý, tư vấn, biên tập bài viết đăng trên tạp chí khoa học công nghệ của Trường;

            - Quản lý, hỗ trợ và phát triển các sản phẩm NCKH (bài báo, kỷ yếu, bài viết, đề tài, đề án, bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích …) của Trường được công bố trong và ngoài nước.

- Quản lý tài sản trí tuệ và sác sản phẩm NCKH có liên quan của Trường.

2.2. Công tác hợp tác quốc tế

            - Xây dựng về chiến lược phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế;

            - Quản lý và phát triển các dự án hợp tác quốc tế trong NCKH và CGCN;

            - Tham gia xây dựng và quản lý các dự án, chương trình có liên quan đến việc trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên với nước ngoài;

            - Giúp Ban Giám hiệu quản lý nội dung, cung cấp thông tin trên website bằng tiếng Anh và các thứ tiếng khác của Trường; cập nhật các tin tức, thông báo liên quan về các hoạt động khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế lên trang website của Nhà trường;

            - Thông báo các thông tin liên quan các hoạt động khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế đến các đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai;

            - Phối hợp thực hiện biên soạn và cập nhật nội dung Brochure của Nhà trường bằng tiếng Việt và các thứ tiếng khác.

2.3. Công tác quan hệ Doanh nghiệp, kết nối phục vụ cộng đồng

            - Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, chính quyền, các tổ chức và cá nhân phục vụ cho các hoạt động quan hệ doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng;

            - Là đầu mối tiếp nhận thông tin, quản lý và phối hợp với các bộ phận chức năng trong trường để tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo, NCKH và CGCN theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, người học;

            - Phối hợp với các đơn vị xúc tiến tìm kiếm các nguồn tài trợ thiết bị, kinh phí và học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với Trường.

            - Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa mời các chuyên gia, kỹ sư tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại trường;

            - Phối hợp với các bên liên quan thúc đẩy tinh thần và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp của sinh viên, học viên trong thời gian học tập tại trường;

            - Phối hợp với các đơn vị chức năng tư vấn, hỗ trợ sinh viên, học viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp./.  

Đăng ký trực tuyến
0987 759 668
0987 759 668