logo mobile

Chức năng nhiệm vụ Phòng Giáo dục CT và CTSV

1. Chức năng      

Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường tổ chức thực hiện công tác công tác quản lý sinh viên các hệ của Nhà trường. Tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, văn hoá, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị-tư tưởng trong Nhà trường.

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tổ chức học tập các đường lối, chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá, cuối khoá, đầu năm học cho cán bộ, viên chức và sinh viên.

-  Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện.

- Tổ chức các cuộc đội thoại định kỳ giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường.

-. Viết bài tuyên truyền về các thành tích trong hoạt động của Nhà trường, các tấm gương người tốt, việc tốt điển hình của cán bộ, giảng viên và sinh viên để quảng bá trong và ngoài trường.

- Thường xuyên cung cấp các tư liệu, tin tức, tranh ảnh về các hoạt động của Nhà trường cho website.

- Tổ chức công tác trang trí, khánh tiết, âm thanh phục vụ các hội nghị của Trường.

- Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác chính trị-tư tưởng do Hiệu trưởng giao.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quản lý sinh viên, học viên.

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường (hệ đại học chính quy và không chính quy), sắp xếp biên chế các lớp học, chỉ định ban đại diện tạm thời của các lớp SV,HV. Xử lý những trường hợp học sinh sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường. Làm thẻ học sinh sinh viên, thẻ ký túc xá, thẻ thư viện.

- Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp tổ chức công tác khám sức khoẻ cho học sinh sinh viên mới nhập trường, khám sức khoẻ định kỳ cho SV,HV trong thời gian học tập. Xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp SV,HV bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

- Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sinh viên.

- Tổ chức xét cấp học bổng (bao gồm cả học bổng do các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Trường), trợ cấp xã hội và xét miễn giảm học phí cho SV,HV theo chế độ hiện hành. Đôn đốc việc nộp học phí và kiến nghị xử lý SV,HV không đóng học phí đầy đủ theo quy định.

- Phối hợp với phòng Đào tạo & NCKH tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp. Tổ chức xét lên lớp đúng tiến độ cho SV,HV các lớp, khoá.

- Làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu tố, khiếu nại của SV,HV.

- Tiếp nhận đơn xin ở nội trú, xem xét và bố trí chỗ ở, kiểm tra việc chấp hành các quy chế SV,HV nội trú, nội quy ký túc xá, kiến nghị xử lý SV,HV vi phạm.

- Tổ chức công tác tư vấn sinh viên (học tập, nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp …) giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho sinh viên, người học sau khi tốt nghiệp và những sinh viên nghèo gặp khó khăn trong quá trình học tập.

- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh  nước ngoài và SV,HV từ trường khác chuyển về học tập tại Trường theo quy chế hiện hành.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho SV,HVchuyển trường, chuyển ngành học.

- Phối hợp với Phòng ĐT&NCKH tổ chức cấp bằng tốt nghiệp và thủ tục hồ sơ cho SV,HV ra trường.

- Thiết lập và phát triển hệ thống Ban liên lạc Cựu sinh viên nhằm duy trì mối liên hệ giữa Nhà trường với địa phương và doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác học sinh sinh viên được Hiệu trưởng giao.

2.3. Quản lý nội, ngoại trú

- Lập kế hoạch quản lý sinh viên nội trú tại, ngoại trú..

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho SV,HV khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý.

- Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá, đảm bảo trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên, phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm của ký túc xá.

- Lập kế hoạch triển khai và phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra trang thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá.

-  Kết hợp chặt chẽ với công an, địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản lý ký túc xá sinh viên được Hiệu trưởng giao.

- Thực hiện công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú.

- Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Khảo thí và ĐBCL

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Phòng.

Đăng ký trực tuyến
0987 759 668
0987 759 668