logo mobile

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện quản lý toàn diện đối với sinh viên của trường theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Điều 6  theo quyết định 06 ngày 26/4/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đông)

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học trong nhà trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường. Phòng có nhiệm vụ cụ thể như sau:

Về công tác đào tạo

1. Phối hợp với các khoa, bộ môn nghiên cứu đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo; hướng dẫn học tập; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với thực tế nhà trường.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch  giảng dạy, học tập của nhà trường.

3. Quản lý kết quả học tập của sinh viên, tổ chức việc xét và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

4. Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng.

5. Lưu trữ các tài liệu đào tạo của trường theo quy định của Bộ.

Về công tác quản lý sinh viên

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện quản lý toàn diện đối với sinh viên của trường theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 7. Tổ chức các phong trào hoạt động của sinh viên phù hợp với điều kiện của nhà trường và đoàn thanh niên tỉnh Hải Dương.

8. Thống kê, lưu trữ tổng hợp và báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp thẩm quyền.

9. Phối hợp với các phòng, khoa trong trường đôn đốc thu nộp học phí của sinh viên.

Về công tác nghiên cứu khoa học

10. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhân lực, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu trong cán bộ và sinh viên của trường.

11. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh Hải Dương để liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của Nhà trường.

12. Giúp hiệu trưởng soạn thảo các văn bản phúc đáp Bộ GDĐT về những nội dung liên quan đến công tác đào tạo, quản lý sinh viên, nghiên cứu khoa học.

13. Phòng có 1 trưởng phòng, 1-2 phó phòng và nhân viên.

 
Đăng ký trực tuyến