logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 8/5 đến ngày 14/5/2017

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

8/5

 

 Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Cô Lý

Cô Lý

Hà Nội

Ba

9/5

8:00

 

9:00

 Hội ý BGH mở rộng

 

 Gặp đối tác Nhật Bản

 BGH, thầy Trịnh, thầy Cánh

 

 Thầy Hùng, Cô Lý, TT Nhật Bản

Thầy Hùng

 

Thầy Hùng

P.106

 

Phòng họp

10/5

9:00

 Làm việc với VPbank

 Thầy Hùng, Cô Thảo KT, cô Lợi, Thầy Trịnh

Thầy Hùng

P.106

Năm

11/5

10:00

 Họp khoa Luật kinh tế và phòng ĐT về chương trình

 Đào tạo liên thông ngành Luật kinh tế

 Cô Lý, thầy Cánh, cô Trang luật, thầy Thịnh

Cô Lý

Phòng họp

Sáu

12/5

8:00

 Kiểm tra tiến độ xây dựng KTX

 Thầy Hùng, thầy Tạo, thầy Trịnh, bộ phận giám sát

Thầy Hùng

P.106

Bảy

13/5

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/5

 

 

 

 

 

 
Đăng ký trực tuyến