logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

29/10

 

 

 

 

 

Ba

30/10

 

 

 

 

 

31/10

15:00

 

16:00

Hội đàm giữa Trường Đại học Thành Đông và Đại học Phật Giáo (Seoul)

Trao bằng TS danh dự cho Hiệu trưởng

 

BGH, Thầy Trịnh, Cô Trang, Thầy Thắng

 

Toàn thể CB, GV, NV và SV TT Đức, SV TT Hàn

 

Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng

P.203

 

Hội trường

Năm

1/11

Cả ngày

Làm việc ở Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hà Nội

Sáu

2/11

13:30

Họp giao ban tháng 11/2018

Toàn thể CB, GV và NV

Hiệu trưởng

P.203

Bảy

3/11

 

 

 

 

 

Chủ nhật

4/11

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến