logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

25/2

8:00

13:30

Họp bàn về công tác tuyển sinh năm 2019

Các nhóm chuẩn bị cho công tác tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT và TTGDTX

Toàn thể CB, GV và NV nhà trường

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Hiệu trưởng

Trưởng nhóm

P.203

Ba

26/2

Cả ngày

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

27/2

Cả ngày

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

Năm

28/2

Cả ngày

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

Sáu

1/3

Cả ngày

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

Bảy

2/3

Cả ngày

Tư vấn tuyến sinh tại các trường THPT và TTGDTX trong tỉnh

Các nhóm tư vấn tuyển sinh

Trưởng nhóm

Các trường THPT, TTGDTX trong tỉnh

Chủ nhật

3/3

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến