logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

 

Thứ

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

Thành phần

 

Chủ trì

 

Địa điểm

 

Hai

13/11

 

 

 

 

 

 

Ba

14/11

 

 

 

 

 

 

15/11

 

8:00

9:30

14:00

 

  Họp BGH

  Họp chuẩn bị kế hoạch thi đầu vào ThS QLĐĐK1

  Họp chuẩn bị kế hoạch đón đoàn Đức

 

  BGH, đại diện phòng HC, phòng ĐT

  BGH, Ban ĐT SĐH

  BGH, Ban SĐH và HTQT

 

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

 

P.203

P.203

P.203

 

 

Năm

16/11

 

9:30

 

  Làm thủ tục chuẩn bị đề thi đầu vào ThS QLĐĐK1

 

  Chủ tịch HĐ thi, ban Khảo thí, Ban SĐH

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Sáu

17/11

 

9:00

 

  Làm việc với Tập đoàn Korian

 

  HĐQT, BGH

 

Hiệu trưởng

 

P.203

 

Bảy

18/11

 

8:30

13:00

 

  Làm việc với Nghị sĩ Đức

  Thi đầu vào ThS Quản lý đất đai

 

  BGH, Giảng viên, sinh viên

  HĐ thi, học viên

 

Hiệu trưởng

CT HĐ

 

 

Hội trường

 

 

Chủ nhật

19/11

 

7:30-17:00

   

 

  Thi đầu vào ThS Quản lý đất đai (cả ngày)

 

  

  HĐ thi, học viên

 

 

 

 

CT HĐ

 

 

Đăng ký trực tuyến