logo mobile

Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2017

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

10/4

9:30

13:30

 Hội ý BGH

 Họp Giao ban và công tác tuyển sinh

 BGH, Trưởng phòng HC, ĐT

 Toàn thể CBGV

Thầy Lê Hùng

Thầy Lê Hùng

P.106

P.203

Ba

11/4

 

 

 

 

 

12/4

8:00

 Làm việc với các giảng viên HV Hành chính Quốc gia

 Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh

 Theo giấy mời

 Trưởng phòng ĐT chuẩn bị

Thầy Lê Hùng

 

P.106

P.101

Năm

13/4

 

 

 

 

 

Sáu

14/4

14:00

 Họp chi bộ

 Đảng viên

Cô Lý

P.203

Bảy

15/4

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/4

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến