logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

7/1

 

 

 

 

 

Ba

8/1

 

 

 

 

 

9/1

8:00

Làm việc với phòng TS&TT

Thầy Hùng, thầy Việt, cô Thương

Hiệu trưởng

P.203

Năm

10/1

8:00

Họp kế hoạch tuyển sinh năm 2019

Toàn thể CB, GV

Hiệu trưởng

P.203

Sáu

11/1

 

 

 

 

 

Bảy

12/1

 

 

 

 

 

Chủ nhật

13/1

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến