logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018)

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

5/11

 

 

 

 

 

Ba

6/11

7:30

Họp chuẩn bị HĐ thẩm định ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ

Cô Lý, cô Nhuận, thầy Trịnh, Cô Phương, Cô Hằng

Cô Lý

P.203

7/11

8:00

Làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Bộ GD&ĐT

Năm

8/11

8:30

 

12:00

Hội đồng thẩm định ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ

Họp chuyên môn Trung tâm tiếng Đức

 

HĐ thẩm định, BGH

 

CB, GV trung tâm

Chủ tịch HĐ

 

Cô Hà

P.203

 

P.114

Sáu

9/11

8:00

Họp bàn về thù lao giảng dạy

BGH, đại diện P.ĐT, KT trưởng, đại diện các khoa

Hiệu trưởng

P.203

Bảy

10/11

 

 

 

 

 

Chủ nhật

11/11

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến