logo mobile

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 01/07 đến ngày 08/07/2018)

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

2/7

10:00

Làm việc với đại diện Gervie

 Đại diện Gervie, Thầy Hùng, Cô Lý

Hiệu trưởng

P.114

Ba

3/7

8:00

9:00

13:30

Họp chuẩn bị công tác Lễ phát bằng tốt nghiệp

Họp Hội đồng thi tiếng Anh B1

Công tác tại TP. HCM

BGH, đại diện P. HC-TH, Phòng ĐT

BGH, phòng SĐH

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

P.203

P.203

TP. HCM

4/7

 

Công tác tại TP HCM

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

TP. HCM

Năm

5/7

17:00

Họp TT tiếng Đức

Cô Lý, Cô Hà, Cô Ngọ, cô Hiền

Cô Lý

P.114

Sáu

6/7

8:00

Làm việc với đơn vị thiết kế nhà học tập

Hiệu trưởng, bộ phận thiết kế

Hiệu trưởng

P.201

Bảy

7/7

7:30

Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân

Học viên, sinh viên và CB, GV

Hiệu trưởng

Hội trường

Chủ nhật

8/7

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến