logo mobile

Giới Thiệu Khoa Quản lý đất đai

1.Giới thiệu khoa

Khoa Quản lý đất đai được thành lập vào năm 2015 theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015của Hội đồng quản trị Trường Đại Học Thành Đông trên cơ sở tách từ Khoa Quản lý đất đai - Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Khoa Quản lý đất đai có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai. Đội ngũ giảng viên của Khoa, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của một trường đại học.

2.Vị trí và chức năng

Khoa Quản lý đất đai là đơn vị chuyên mô trực thuộc Trường Đại học Thành Đông, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; hợp tác đào tạo thuộc ngành quản lý đất đai và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác đào tạo:

+ Xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các bậc học, rà soát các chương trình đào tạo 2 năm một lần theo quy định của Bộ GD& ĐT.

+ Phối hợp với phòng Đào tạo - nghiên cứu khoa học, Phòng tuyển sinh và truyền thông, các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học;

+ Phối hợp với phòng Đào tạo - nghiên cứu khoa học xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các bậc học;

+ Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo  phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa;

+ Quản lý sinh viên của Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

+ Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ:

+ Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa;

+ Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào giảng dạy;

+ Tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc liên quan.

- Thực hiện các công việc khác:

+ Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách,quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường;

+ Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý tài sản thuộc Khoa;

+ Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

+ Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà Trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Đăng ký trực tuyến