logo mobile

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo Đại học ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

Mã MH

Tên Môn Học

TC

Nội dung

   I. Khối kiến thức cơ bản:

 

 

1

PML0031

Triết học Mác - Lênin

3

Xem chi tiết

2

EML0031

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Xem chi tiết

3

SSO0031

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Xem chi tiết

4

HTH0031

Tư tưởng Hồ Chí minh

2

Xem chi tiết

5

HIS0031

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Xem chi tiết

6

PE10031

Giáo dục thể chất 1

1

Xem chi tiết

7

PE20031

Giáo dục thể chất 2

1

Xem chi tiết

8

PE30031

Giáo dục thể chất 3

1

Xem chi tiết

9

ME10031

Giáo dục quốc phòng 1

4

Xem chi tiết

10

ME20031

Giáo dục quốc phòng 2

4

Xem chi tiết

11

BE10031

Tiếng anh cơ bản 1

3

Xem chi tiết

12

BE20031

Tiếng anh cơ bản 2

3

Xem chi tiết

13

BE30031

Tiếng anh cơ bản 3

3

Xem chi tiết

14

RME0031

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Xem chi tiết

15

SSK0031

Kỹ năng mềm

2

Xem chi tiết

16

IFT0031

Tin học căn bản

3

Xem chi tiết

17

SUP0031

Khởi nghiệp

2

Xem chi tiết

18

DID0031

Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

2

Xem chi tiết

19

EMA0031

Toán kinh tế

2

Xem chi tiết

20

ECL0331

Luật kinh tế

2

Xem chi tiết

Cộng nhóm:

35

 

II. Khối kiến thức cơ sở ngành:

 

 

21

MIC0331

Kinh tế vi mô

3

Xem chi tiết

22

MAC0331

Kinh tế vĩ mô

3

Xem chi tiết

23

ACP0331

Nguyên lý kế toán

3

Xem chi tiết

24

TAX0331

Thuế

2

Xem chi tiết

25

ADS0331

Quản trị học

2

Xem chi tiết

26

PRM0331

Marketing căn bản

2

Xem chi tiết

27

PES0331

Nguyên lý thống kê kinh tế

2

Xem chi tiết

28

MOF0331

Tài chính tiền tệ

2

Xem chi tiết

Cộng nhóm:

19

 

III. Khối kiến thức chuyên ngành:

 

 

III.1 Nhóm học phần bắt buộc:

 

 

29

EBM0331

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Xem chi tiết

30

COF0331

Tài chính doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

31

SMT0331

Quản trị chiến lược

3

Xem chi tiết

32

MRM0331

Quản trị Marketing

3

Xem chi tiết

33

PMN0331

Quản trị sản xuất

3

Xem chi tiết

34

HRM0331

Quản trị nhân lực

3

Xem chi tiết

35

PDM0331

Lập và quản lý dự án đầu tư

2

Xem chi tiết

36

MIS0331

Hệ thống thông tin quản lý

3

Xem chi tiết

37

QLM0331

Quản trị chất lượng

3

Xem chi tiết

38

SCM0331

Quản trị chuỗi cung ứng

3

Xem chi tiết

39

INB0331

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

Xem chi tiết

40

BRM0331

Quản trị thương hiệu

3

Xem chi tiết

41

DMS0331

Phát triển kỹ năng quản trị

3

Xem chi tiết

42

ITS0331

Thực tập nghề nghiệp

3

Xem chi tiết

Cộng nhóm:

40

 

III.2 Nhóm học phần tự chọn

 

 

43

PUB0331

Quan hệ công chúng

2

Xem chi tiết

44

PRS0331

Bán hàng chuyên nghiệp

2

Xem chi tiết

45

CDR0331

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

2

Xem chi tiết

46

CSB0331

Hành vi người tiêu dùng

2

Xem chi tiết

47

FIM0331

Quản trị tài chính

2

Xem chi tiết

48

CFA0331

Phân tích tài chính doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

49

ISR0331

Bảo hiểm

2

Xem chi tiết

Cộng nhóm:

6

 

IV.2 Nhóm kiến thức bổ trợ

 

 

 

 

Nhóm học phần bắt buộc

6

 

50

FRC0331

Nhượng quyền thương mại

2

Xem chi tiết

51

PRV0331

Định giá tài sản

2

Xem chi tiết

52

ECM0331

Thương mại điện tử

2

Xem chi tiết

 

 

Nhóm học phần tự chọn

4

 

53

GAM0331

Lý thuyết trò chơi

2

Xem chi tiết

54

CSR0331

Tránh nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

55

ALO0331

Nghệ thuật lãnh đạo tổ chức

2

Xem chi tiết

56

COB0331

Ngân hàng thương mại

2

Xem chi tiết

57

EVC0331

Truyền thông và sự kiện

2

Xem chi tiết

Cộng nhóm:

10

 

III.3 Nhóm học phần tốt nghiệp

 

 

58

GRI0331

Thực tập tốt nghiệp

4

Xem chi tiết

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

6

Xem chi tiết

59

STM0331

Thị trường chứng khoán

2

Xem chi tiết

60

BUA0331

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Xem chi tiết

61

SAM0331

Quản trị bán hàng

2

Xem chi tiết

Cộng nhóm:

10

 

 

 

Đăng ký trực tuyến