logo mobile

Đề cương chi tiết các môn học ngành Tài chính - Ngân hàng

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

Nội dung

 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

35

 

1

PML0031

Triết học Mác - Lênin

3

Xem chi tiết

2

EML0031

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Xem chi tiết

3

SSO0031

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Xem chi tiết

HTH0031

Tư tưởng Hồ Chí minh

2

Xem chi tiết

 5

HIS0031

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Xem chi tiết

 6

PE10031

Giáo dục thể chất 1

1

Xem chi tiết

 7

PE20031

Giáo dục thể chất 2

1

Xem chi tiết

 8

PE30031

Giáo dục thể chất 3

1

Xem chi tiết

 9

ME10031

Giáo dục quốc phòng 1

4

Xem chi tiết

 10

ME20031

Giáo dục quốc phòng 2

4

Xem chi tiết

11

BE10031

Tiếng anh cơ bản 1

3

Xem chi tiết

12

BE20031

Tiếng anh cơ bản 2

3

Xem chi tiết

 13

BE30031

Tiếng anh cơ bản 3

3

Xem chi tiết

14

RME0031

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Xem chi tiết

15

SSK0031

Kỹ năng mềm

2

Xem chi tiết

16

IFT0031

Tin học căn bản

3

Xem chi tiết

17

SUP0031

Khởi nghiệp

2

Xem chi tiết

 18

DID0031

Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

2

Xem chi tiết

19

EMA0031

Toán kinh tế

2

Xem chi tiết

20

ECL0431

Luật kinh tế

2

Xem chi tiết

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

85

 

 II.1. Kiến thức cơ sở ngành

19

 

1

MIC0431

Kinh tế vi mô

3

Xem chi tiết

2

MAC0431

Kinh tế vĩ mô

3

Xem chi tiết

3

ACP0431

Nguyên lý kế toán

3

Xem chi tiết

4

TAX0431

Thuế

2

Xem chi tiết

5

ADS0431

Quản trị học

2

Xem chi tiết

6

PRM0431

Marketing căn bản

2

Xem chi tiết

7

PES0431

Nguyên lý thống kê

2

Xem chi tiết

8

MOF0431

Tài chính tiền tệ

2

Xem chi tiết

II.2. Kiến thức ngành, chuyên ngành

66

 

Học phần bắt buộc

38

 

1

EBM0431

Tiếng Anh chuyên ngành

3

Xem chi tiết

3

COF0431

Tài chính doanh nghiệp

3

Xem chi tiết

4

ACB0431

Kế toán ngân hàng

3

Xem chi tiết

5

FAN0431

Phân tích báo cáo tài chính

3

Xem chi tiết

6

COB0431

Ngân hàng thương mại

4

Xem chi tiết

7

INF0431

Tài chính quốc tế

3

Xem chi tiết

8

IFP0431

Thẩm định dự án đầu tư

2

Xem chi tiết

9

CBO0431

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

2

Xem chi tiết

10

CMA0431

Tín dụng ngân hàng

3

Xem chi tiết

11

FIA0431

Kế toán tài chính

3

Xem chi tiết

12

TFT0431

Vận tải và bảo hiểm ngoại thương

3

Xem chi tiết

13

DER0431

Các công cụ tài chính phái sinh

3

Xem chi tiết

15

ITS0431

Thực tập nghề nghiệp

3

Xem chi tiết

Các học phần tự chọn (2/4)

5

 

1

INP0431

Thanh toán quốc tế

3

Xem chi tiết

2

PBF0431

Tài chính công

3

Xem chi tiết

3

TSB0431

Kỹ năng giao dịch trong ngân hàng

2

Xem chi tiết

4

STM0431

Thị trường chứng khoán

2

Xem chi tiết

II.3. Kiến thức bổ trợ

13

 

Các học phần bắt buộc

8

 

1

ISR0431

Bảo hiểm

3

Xem chi tiết

2

CUS0431

Hải quan

3

Xem chi tiết

3

PRV0431

Định giá tài sản

2

Xem chi tiết

Các học phần tự chọn (2/5)

5

 

1

BSA0431

Kiểm toán cơ bản

3

Xem chi tiết

2

BKL0431

Luật ngân hàng

2

Xem chi tiết

3

AFB0431

Lập và phân tích báo cáo tài chính NHTM

2

Xem chi tiết

4

BMA0431

Marketing ngân hàng

2

Xem chi tiết

5

CBM0431

Quản trị ngân hàng

3

Xem chi tiết

II.4. Khóa luận tốt nghiệp

10

 

1

GRI0431

Thực tập tốt nghiệp

4

Xem chi tiết

2

GDT0431

Khóa luận tốt nghiệp

6

Xem chi tiết

Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

 

 1

CRM0431

Quản trị rủi ro tín dụng

2

Xem chi tiết

 2

CIA0431

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ NHTM

2

Xem chi tiết

 3

FOB0431

Tài chính trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

   

TỔNG

              120

 

 

Đăng ký trực tuyến