logo mobile

Đề cương chi tiết các môn học ngành Kế toán

STT MÃ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC TC NỘI DUNG

1

PML0031

Triết học Mác - Lênin

3

Xem chi tiết

2

EML0031

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Xem chi tiết

3

SSO0031

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Xem chi tiết

4

HTH0031

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Xem chi tiết

5

HIS0031

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

2

Xem chi tiết

6

BE10031

Tiếng Anh cơ bản 1

3

Xem chi tiết

7

BE20031

Tiếng Anh cơ bản 2

3

Xem chi tiết

8

BE30031

Tiếng Anh cơ bản 3

3

Xem chi tiết

9

IFT0031

Tin học căn bản

3

Xem chi tiết

10

SSK0031

Kỹ năng mềm

2

Xem chi tiết

11

DID0031

KT soạn thảo và ban hành VB

2

Xem chi tiết

12

RME0031

PP nghiên cứu khoa học

2

Xem chi tiết

13

SUP0031

Khởi nghiệp

2

Xem chi tiết

Cộng

31

 

14

AMA0031

Toán cao cấp

2

Xem chi tiết

15

ECL0531

Luật kinh tế

2

Xem chi tiết

Cộng:

2

 

1.3

PE10031

Giáo dục thể chất 1

1

 

PE20031

Giáo dục thể chất 2

1

 

PE30031

Giáo dục thể chất 3

1

 

1.4

ME10031

Giáo dục quốc phòng 1

4

 

ME20031

Giáo dục quốc phòng 2

4

 

16

MIC0531

Kinh tế vi mô

3

Xem chi tiết

17

MAC0531

Kinh tế vĩ mô

3

Xem chi tiết

18

PES0531

Nguyên lý thống kê kinh tế

2

Xem chi tiết

19

ACP0531

Nguyên lý kế toán

3

Xem chi tiết

20

MOF0531

Tài chính tiền tệ

2

Xem chi tiết

21

COF0531

Tài chính doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

22

BSA0531

Kiểm toán căn bản

3

Xem chi tiết

23

PRM0531

Marketing căn bản

2

Xem chi tiết

Cộng:

20

 

24

ADS0531

Quản trị học

2

Xem chi tiết

25

STM0531

Thị trường chứng khoán

2

Xem chi tiết

26

INP0531

Thanh toán quốc tế

2

Xem chi tiết

27

COC0531

Văn hóa doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

Cộng:

6

 

28

FA10531

Kế toán tài chính 1

3

Xem chi tiết

29

FA20531

Kế toán tài chính 2

3

Xem chi tiết

30

FA30531

Kế toán tài chính 3

3

Xem chi tiết

31

TAA0531

Kế toán thuế

3

Xem chi tiết

32

ACA0531

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

Xem chi tiết

33

COA0531

Kế toán chi phí

3

Xem chi tiết

34

AIS0531

Hệ thống thông tin kế toán

3

Xem chi tiết

35

ACB0531

Kế toán ngân hàng

3

Xem chi tiết

36

CPA0531

Kế toán máy

3

Xem chi tiết

37

PRV0531

Định giá tài sản

3

Xem chi tiết

38

ITS0531

Thực tập thực tế

3

 

Cộng:

33

 

39

PDM0531

Lập và quản lý dự án đầu tư

2

Xem chi tiết

40

BUS0531

Thống kê doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

41

FAU0531

Kiểm toán báo cáo tài chính

2

Xem chi tiết

42

FIM0531

Quản trị tài chính

2

Xem chi tiết

Cộng:

6

 

2.3.1.Các học phần bắt buộc

8

 

43

ORA0531

Tổ chức công tác kế toán

3

Xem chi tiết

44

ACP0531

Thực hành kế toán tài chính

3

Xem chi tiết

45

FAN0531

Phân tích báo cáo tài chính

2

Xem chi tiết

2.3.2. Các học phần tự chọn (chọn 4/6)

4

 

46

INA0531

Kiểm toán nội bộ

2

Xem chi tiết

47

ENA0531

Tiếng anh chuyên ngành

2

Xem chi tiết

48

TAX0531

Thuế

2

Xem chi tiết

Cộng:

12

 

49

GRI0531

Thực tập tốt nghiệp

4

Xem chi tiết

50

THE0531

Khóa luận tốt nghiệp

6

Xem chi tiết

Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

 

51

CAS0531

Kế toán thương mại dịch vụ

2

Xem chi tiết

52

MAA0531

Kế toán quản trị

2

Xem chi tiết

53

CCA0531

Kế toán xây dựng cơ bản

2

Xem chi tiết

Cộng:

10

 

 

Đăng ký trực tuyến