logo mobile

Đề cương chi tiết các môn học chung

STT TÊN MÔN HỌC NỘI DUNG
1 Khởi sự doanh nghiệp Xem chi tiết
2 Kỹ năng mềm Xem chi tiết
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem chi tiết
4 Tiếng Anh cơ bản 1 Xem chi tiết
5 Tiếng Anh cơ bản 2 Xem chi tiết
6 Tiếng Anh cơ bản 3 Xem chi tiết
7 Toán cao cấp Xem chi tiết
8 Vật lý đại cương Xem chi tiết
9 Tin học Xem chi tiết
10 Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản Xem chi tiết
11 Triết học Mác - Lenin Xem chi tiết
12 Kinh tế Chính trị học Xem chi tiết
13 Chủ nghĩa Xã hội khoa học Xem chi tiết
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem chi tiết
15 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến