logo mobile

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của Nhà trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc khoa.Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương, chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giảng dạy

Tổ chức giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong Trường, thuộc các lĩnh vực:

- Toán - Lý - Hóa - Sinh;

- Ngoại ngữ;

- Tin học;

- Các môn khối khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Giáo dục thể chất;

- Giáo dục an ninh và quốc phòng;

- Kỹ năng mềm;

- Khởi nghiệp doanh nghiệpv.v…

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.

Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.2. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

2.3. Các công tác khác

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên 

Đăng ký trực tuyến