logo mobile

Đội ngũ giảng viên cơ hữu Khoa khoa học chính trị

       BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                    THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                       (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ    Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Chính trị học

 

1

 

  Đào Khắc Chinh

 

25/10/1950

 

Triết học

     

 

x

   

 

2

 

  Nguyễn NgọcDiệp

 

15/02/1993

 

SP Triết học

     

 

x

   

 

3

 

  Phạm Văn Khánh

 

10/01/1951

 

Triết học

   

 

TSKH

     

 

4

 

  Nguyễn Văn Long

 

16/10/1953

 

Triết học

   

 

x

     

 

5

 

  Vũ Đức Long

 

14/02/1954

 

Luật học

   

 

x

     

 

6

 

  Phạm Thị Nết

 

09/05/1955

 

Sử học

   

 

x

     

 

7

 

  Nguyễn Văn Sáu

 

16/06/1952

 

Triết học

   

 

x

   

`

 

8

 

  Nguyễn Thị Thanh

 

08/12/1956

 

Triết học

   

 

x

     

 

 

Tổng

 

 

   

 

6

 

2

 

 

8

 

Đăng ký trực tuyến