logo mobile

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kế toán & Tài chính ngân hàng

 

 

          BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                          THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                             (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ     Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

 

1

 

  Lê Văn Ái

 

16/12/1944

 

KT TC-NH

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

  Nguyễn Văn Minh

 

27/09/1984

 

Kinh tế

 

 

 

 

x

 

 

 

3

 

  Ngô Trí Long

 

02/09/1945

 

Kinh tế

 

 

x

 

 

 

 

 

4

 

  Đinh Xuân Hà

 

09/02/1985

 

QTKD

 

 

 

 

 

x

 

 

5

 

  Nguyễn Thị Thu

 

09/05/1984

 

Kinh tế

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

1

 

5

 

 

STT

 

Họ    Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

Ngành Kế toán 

 

1

 

  Hoàng Bằng An

 

04/11/1952

 

Kinh tế

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

  Đinh Thị Thuận Hảo

 

20/06/1984

 

Kế toán

 

 

 

 

 

x

 

 

3

 

  Lê Thế Hoàng

 

16/07/1951

 

Kinh tế

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

  Nguyễn Thanh Huyền

 

01/09/1990

 

Kế toán

 

 

 

 

 

x

 

 

5

 

  Nguyễn Thị Lệ

 

12/05/1974

 

Kế toán

 

 

 

 

 

x

 

 

6

 

  Hoàng Thị Liễu

 

01/11/1951

 

Kinh tế

 

 

 

x

 

 

 

 

7

 

  Hoàng Thị Lợi

 

05/03/1957

 

Kế toán

 

 

 

 

 

x

 

 

8

 

  Phạm Thị Thu

 

22/12/1988

 

Kế toán

 

 

 

 

 

 

x

 

 

9

 

  Đào Thị Thương

 

28/9/86

 

Kế toán

 

 

 

 

 

x

 

 

10

 

  Nguyễn Thị Thu Trang

 

20/06/1991

 

Kế toán

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

3

 

 

7

 

10

 

Đăng ký trực tuyến