logo mobile

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Điều Dưỡng

       BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                   ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                         THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                             (Số liệu tính đến 30/11/2017)

 

STT

 

Họ    Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Điều dưỡng

 

1

 

  Đỗ Văn Bái

 

13/09/1956

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

2

 

  Hoàng Công Chánh

 

25/11/1955

 

Y khoa

 

   

 

x

   

 

3

 

  Nguyễn Công Doanh

 

17/07/1954

 

Y học cổ truyền

 

 

 

x

     

 

4

 

  Phan ThịDung

 

20/03/1961

 

Quản lý BV

 

 

 

x

     

 

5

 

  Bùi VânHà

 

27/02/1994

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

6

 

  Chu Thị Hằng

 

19/12/1961

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

7

 

  Nguyễn Đỗ Huy

 

14/04/1965

 

Y học

 

 

x

       

 

8

 

  Ngô Thị Huyền

 

20/11/1988

 

Quản lý BV

 

   

x

   

 

9

 

  Lương Đức Liêm

 

12/07/1953

 

Y khoa

 

     

 

x

 

 

10

 

  Phạm Thị Minh

 

10/12/1958

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

11

 

  Phạm Bá Nhất

 

12/12/1948

 

Y học

 

 

x

       

 

12

 

  Phạm Thị Nhuyên

 

01/11/1957

 

Y học

 

 

x

       

 

13

 

  Vũ Minh Phượng

 

27/06/1958

 

Y tế công cộng

 

   

 

x

   

 

14

 

  Trịnh Văn Thọ

 

20/09/1990

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

15

 

  Ngô Văn Trị

 

15/05/1984

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

16

 

  Đỗ Đình Xuân

 

18/02/1952

 

Y học

 

 

 

x

     

 

17

 

  Trương Thị Yến

 

28/08/1961

 

Điều dưỡng

 

     

 

x

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

3

 

3

 

3

 

8

 

17

 

Đăng ký trực tuyến