logo mobile

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin

      BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG                   THEO TRÌNH ĐỘ/NGÀNH ĐÀO TẠO

                                                                                     (Số liệu tính đến 30/11/2017)

     

 

STT

 

Họ      Tên

 

Năm sinh

 

Chuyên môn

 

Số lượng giảng viên cơ hữu theo học hàm, học vị

 

Ghi chú

 

Giáo sư

 

Phó giáo sư

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Đại học

 

  Ngành Công nghệ thông tin

 

1

 

  Tạ Văn Cánh

 

04/08/1971

 

CNTT

 

 

 

x

     

 

2

 

  Mạc ThịThanh Hương

 

27/07/1993

 

CNTT

 

 

   

 

x

 

 

3

 

  Nguyễn Văn Liên

 

28/02/1984

 

Quản trị TT

 

 

   

 

x

 

 

4

 

  Nguyễn Xuân Sơn

 

26/10/1953

 

CNTT

 

 

 

x

     

 

5

 

  Nguyễn Tư Sơn

 

20/02/1993

 

CNTT

 

 

   

 

x

 

 

6

 

  Hoàng AnhTú

 

09/05/1993

 

CNTT

 

 

   

 

x

 

 

7

 

  Lê Anh Tuấn

 

10/08/1980

 

QTKD

 

 

   

 

x

 

 

8

 

  Phạm Thu Thuận

 

03/09/1981

 

CNTT

 

 

 

 

x

   

 

9

 

  Phạm Thị Trang

 

02/01/1983

 

CNTT

 

 

 

 

x

   

 

10

 

  Lê Thanh Trường

 

06/05/1986

 

CNTT

 

 

   

 

x

 

 

 

Tổng

 

 

   

 

2

 

2

 

6

 

10

 

Đăng ký trực tuyến