logo mobile

BIỂU MẪU KHCN

                                CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 

TT

Nội dung

Biểu Mẫu

1

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Mẫu 1a

2

Biên bản họp xét chọn sơ bộ thực hiện đề tài khoa học

Mẫu 2a

3

Biên bản họp xét chọn sơ bộ biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 2b

4

Phiếu đánh giá đề cương thực hiện đề tài khoa học

Mẫu 3a

5

Phiếu đánh giá đề cương biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 3b

6

Danh mục tổng hợp kết quả xét chọn sơ bộ thực hiện đề tài khoa học

Mẫu 4a

7

Danh mục tổng hợp kết quả xét chọn sơ bộ biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 4b

8

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu sơ bộ đề tài khoa học cấp Trường

Mẫu 5a

9

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu sơ bộ biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 5b

10

Phiếu đánh giá nghiệm thu sơ bộ đề tài khoa học cấp Trường

Mẫu 6a

11

Phiếu đánh giá nghiệm thu sơ bộ biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 6b

12

Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường

Mẫu 7a

13

Giấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 7b

14

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường đề tài khoa học cấp Trường

Mẫu 8a

15

Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 8b

16

Phiếu đánh giá nghiệm thu sơ bộ cấp Trường đề tài khoa học

Mẫu 9a

17

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Trường biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

Mẫu 9b

18

Hướng dẫn viết đề cương đề tài khoa học

PL1

19

Hướng dẫn viết đề cương biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

PL2

20

Hướng dẫn trình bày báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài khoa học

PL3

21

Hướng dẫn trình bày giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo

PL4

22

Hướng dẫn viết nhận xét phản biện

PL5

 

 

 

Đăng ký trực tuyến