logo mobile

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của ngành Thú Y

 

 

TT

 

Họ và tên, năm sinh,

chức vụ hiện tại

 

Chức danh khoa học, năm phong

 

Chuyên ngành

đào tạo

 

 

Học phần/ môn học

 

Số tín chỉ

dự kiến

 

Ghi chú

1

 

Lê Văn Hùng,

 1955,

 Giảng viên chính

 

PGS, 2001; TS, 1996

 

Thú Y,

Miễn dịch học

 

Miễn dịch học thú y

3

 

Bệnh truyền nhiễm thú y

4

Dịch tễ học thú y

3

 

2

 

Nguyễn Văn Cảm, 

1950, Phó khoa

 

TS, 2000

 

Thú Y,

Nông nghiệp

 

Giải phẫu động vật

 

4

 

Bệnh lý học thú y

4

Chẩn đoán bệnh thú y

3

 

 

3

 

Nguyễn Thị Hoa Lý,

1955, Trưởng Khoa

 

TS, 1994

 

Thú Y

 

Sinh lý động vật

4

 

Động vật học

3

Bệnh truyền nhiễm thú y

4

 

 

4

 

Bùi Thị Tho,

1954, Giảng viên

 

PGS, 2007 ; TS, 1997

 

Thú Y

 

Miễn dịch học thú y

3

 

Vi sinh vật thú y

3

Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y

4

 

 

5

 

 

    Nguyễn Thị Phước Nhuận,

    Giảng viên

 

 

 

PGS, 1991; TS, 1984

 

 

Chăn nuôi Thú Y,

Nông nghiệp

 

Hóa sinh đại cương

3

 

Chăn nuôi gia cầm

2

Chăn nuôi lợn

2

 

 

6

 

 

Nguyễn Bá Dụng,

1955, Giảng viên

 

 

BSCK II, 2007

 

 

Y Khoa

 

Vi sinh vật đại cương

2

 

Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật

2

 

 

7

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Vân, 1947, Giảng viên

 

 

 

BSCK I, 1985

 

 

Dược lý, Y Khoa

 

Mô phôi

2

 

Phương pháp thí nghiệm

2

Dược lý học thú y

3

 

 

8

 

 

Lương Trần Khuê, 1958,

Giảng viên

 

 

TS, 2001

 

 

Y Khoa

 

Bệnh nội khoa

3

 

Bệnh ngoại khoa thú y

4

 

 

9

 

 

 

Lường Văn Hảo, 1987,

giảng viên

 

 

 

ThS, Việt Nam, 2017

 

 

 

Thú y

 

 

Bệnh học thủy sản

Tổ chức và phôi thai học

 

3

2

 

 

 

10

 

 

Mai Thùy Dương, 1981,

giảng viên

 

 

ThS, Việt Nam, 2017

 

 

Thú y

 

 

Kiểm nghiệm thú sản

Dinh dưỡng động vật

 

3

2

 

 

 

11

 

 

Đàm Thị Vui, 1985,

Giảng viên

 

 

ThS, Việt Nam,

2015

 

 

Thú y

 

 

Chăn nuôi trâu, bò

Bệnh chó, mèo

 

2

2

 

 

 

12

 

 

Âu Xuân Khoa, 1983,

giảng viên

 

 

ThS, Việt Nam, 2017

 

 

Thú y

 

 

Thức ăn gia súc

Dược lý học lâm sàng thú y

 

2

2

 

 

 

13

 

 

Vũ Thị Lan Hương, 1982,

Giảng viên

 

 

ThS, Việt Nam, 2007

 

 

Thú y

 

 

Bệnh lây truyền giữa người và động vật

Quản lý bệnh dịch đàn gia súc

 

2

2

 

 

 

14

 

Lê Thế Hoàng, 1951,

Giảng viên

 

Tiến sĩ, Việt Nam, 1995

 

Kinh tế

 

Quản trị nông trại

2

 

Quản trị doanh nghiệp

2

Marketing căn bản

2

 

 

15

 

 

Vũ Đức Long,

1954, Giảng viên

 

 

Tiến sĩ, LB Nga, 1995

 

 

Luật

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

3

 

 

 

16

 

 

 

Đỗ Thị Ngọc Tuyết, 1959,

Giảng viên chính

 

 

Tiến sĩ, Việt Nam,

2005

 

 

Luật

 

 

Luật thú y

 

2

 

 

17

 

 

Nguyễn Tiến Mạnh, 1953

 

 

TS, Bungaria,

1989

 

 

Kinh tế

 

Kinh tế nông nghiệp

2

 

Hệ thống nông nghiệp

2

Xã hội học đại cương

2

 

18

 

Nguyễn Văn Tạo, 1954,

Giảng viên

Ths, Việt Nam

Quản lý Giáo dục

Kỹ năng giao tiếp

2

 

Kỹ năng làm việc nhóm

2

Kỹ năng soạn thảo văn bản tiếng Việt

2

 

19

 

Hà Thị Thảo, 1987,

Giảng viên

 

Ths, Việt Nam,

năm 2014

 

Toán ứng dụng

Xác suất thống kê

3

 

Toán cao cấp

3

 

20

 

Phạm Thu Thuận, 1981,

Giảng viên

 

Ths, Việt Nam

 

Tin học

 

Tin học Đại cương

 

3

 

 

 

 

21

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung, 1991,

Giảng viên

 

 

CN, Việt Nam, 2013

 

 

Tiếng Anh

Anh văn I

3

 

Anh văn II

3

Anh văn  III

3

 

22

 

Hà Đình Cầu, 1981

Giảng viên

 

CN, Việt Nam,

2003

 

Sư phạm TDTT

 

Giáo dục Thể chất

 

10

 

 

 

Đăng ký trực tuyến