logo mobile

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

STT

Tên ngành

Mã ngành

CĐR CTĐT

      Mô tả tóm tắt                   CTĐT

Khung CTĐT

Bảng ma trận

1

Công nghệ thông tin

7310201

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

2

Công nghệ kỹ thuật

xây dựng

7510103

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

3

Quản lý đất đai

7850103

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

4 Chính trị học 7310201        
5 Quản lý nhà nước  7310205        
6 Quản trị kinh doanh 7340101 Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Tài chính - Ngân hàng 7340201        
8 Kế toán 7340301 Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
9 Luật kinh tế 7380107        
10 Thú y 7640101        
11 Dược học 7720201        
12 Y học cổ truyền 7720115        
13 Điều dưỡng 7720301        
14 Dinh dưỡng 7720401        

 

Đăng ký trực tuyến