logo mobile

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

STT

Tên ngành

Mã ngành

CĐR CTĐT

      Mô tả tóm tắt                   CTĐT

Khung CTĐT

Bảng ma trận

1

Công nghệ thông tin

7310201

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

2

Công nghệ kỹ thuật

xây dựng

7510103

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

3

Quản lý đất đai

7850103

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

4 Quản trị kinh doanh 7340101   Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201   Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
6 Kế toán 7340301   Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Luật kinh tế 7380107 Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
8 Điều dưỡng 7720301   Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến