logo mobile

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

CĐR CTĐT

      Mô tả tóm tắt                   CTĐT

Khung CTĐT

Bảng ma trận

1

Công nghệ thông tin

7310201

 

 

 

 

2

Công nghệ kỹ thuật

xây dựng

7510103

 

 

 

 

3

Quản lý đất đai

7850103

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 

Đăng ký trực tuyến