logo mobile

Cơ cấu tổ chức

I. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

- Chủ tịch Hội đồng Trường: PGS.TS. Lê Văn Hùng

- Phó Chủ tịch Hội đồng Trường: Ông Lê Văn Hãnh

- Ủy viên Hội đồng Trường:

+ Bà Lê Thị Đức

+ Ông Phạm Văn Ca

+ Ông Lê Minh Huân

II. BAN GIÁM HIỆU

- Hiệu trưởng          : PGS. TS Lê Văn Hùng

- Phó Hiệu trưởng   : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Phó Hiệu trưởng   : GS. TS Phùng Đắc Cam

- Phó Hiệu trưởng   : GS. TS Nguyễn Anh Trí

- Phó Hiệu trưởng   : ThS. Nguyễn Văn Tạo

III. CHI BỘ

- Bí thư : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

IV. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM

- Bí thư : Lưu Thành Kỳ

V. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trịnh

- Phó trưởng phòng: Bà Trương Thị Mai

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lệ

2. Phòng Quản lý Đào tạo

- Q. Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Trang

3. Phòng Đào tạo sau đại học 

- Q. Trưởng phòng: ThS. Lê Quang Minh

4. Phòng Quản lý chất lượng

- Trưởng phòng: ThS. Cà Ngọc Chung

5. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông:

- Phó trưởng phòng: Ông Lê Anh Tuấn

- Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Mạnh Cường

5. Phòng NCKH & HTQT:

- Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Phó trưởng phòng: TS. Trần Minh Cảnh

VI. CÁC KHOA

1. Khoa cơ bản

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

2. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

- Phó trưởng khoa: T.S Đinh Văn Đãn

- Phó trưởng khoa: Th.S. Nguyễn Văn Minh

3.  Khoa Quản lý đất đai 

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

- Phó trưởng khoa : ThS. Phạm Thị Nguyệt

- Phó trưởng khoa : TS. Trần Minh Cảnh

4.  Khoa Công nghệ kĩ thuật xây dựng

- Trưởng khoa: GS.TS Nguyễn Tiến Chương

- Phó trưởng khoa : ThS. Hoàng Văn Biên

5. Khoa Công nghệ thông tin

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Sơn

- Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Thu Thuận

6. Khoa Luật

- Trưởng khoa : PGS. TS. Phan Hữu Thư 

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Thịnh

7. Khoa Điều dưỡng

- Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Bá Nhất

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Lương Long

- Phó trưởng khoa: ThS. Vũ Thị Phượng

-  Phó trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Thị Nhuyên

8. Khoa Quản lý nhà nước

- Trưởng khoa: TS. Trần Quốc Hải

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Tám

9. Khoa Khoa học chính trị

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Sáu

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Lương Long

- Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

10. Khoa Dinh Dưỡng

- Trưởng khoa: PGS. TS. Lê Danh Tuyên

- Phó trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Đỗ Huy

11. Khoa Y Dược

- Trưởng khoa: GS.TSKH. Phùng Đắc Cam

- Phó trưởng khoa: BSCK II. Cao Đức Hy

- Phó trưởng khoa: GS TS. Phạm Xuân Sinh

- Phó trưởng khoa: PGS TS. Phạm Văn Trịnh

VII. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế

-  Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

2. Trung tâm tiếng Đức

- Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

 

Đăng ký trực tuyến