logo mobile

Cơ cấu tổ chức

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chủ tịch HĐQT: PGS.TS. Lê Văn Hùng

- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Văn Hãnh

- Ủy viên HĐQT :

+ Bà Lê Thị Đức

+ Ông Phạm Văn Ca

+ Ông Lê Minh Huân

II. BAN GIÁM HIỆU

- Hiệu trưởng         : PGS. TS. Lê Văn Hùng

- Phó Hiệu trưởng   : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Phó Hiệu trưởng   : Ths. Chu Duy Hòa

- Phó Hiệu trưởng: GS.TSKH. Phùng Đắc Cam

III. CHI BỘ

- Bí thư : TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

IV. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM

- Bí thư : Thầy Lưu Thành Kỳ

- Phó bí thư: Đào Thị Thương

- Phó bí thư: Bùi Vân Hà

V. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trịnh

- Phó trưởng phòng: Bà Trương Thị Mai

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lệ

2. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

- Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Văn Hùng

- Phó trưởng phòng: Th.S Phạm Thị Trang

3. Phòng Đào tạo sau đại học và Hợp tác quốc tế

- Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

4. Phòng đảm bảo chất lượng

- Phó phòng: Th.S Cà Ngọc Chung

5. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông:

- Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Tuấn Việt

- Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Mạnh Cường

VI. CÁC KHOA

1. Khoa cơ bản

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

2. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

- Phó trưởng khoa: T.S Đinh Văn Đãn

- Phó trưởng khoa: Th.S. Nguyễn Văn Minh

3.  Khoa Quản lý đất đai 

- Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

- Phó trưởng khoa : Th.S. Phạm Thị Nguyệt

- Phó trưởng khoa : Th.S. Trần Minh Cảnh

4.  Khoa Công nghệ kĩ thuật xây dựng

Phó trưởng khoa : Th.S Hoàng Văn Biên

5. Khoa Công nghệ thông tin

- Trưởng khoa: TS. Hà Mạnh Đào

- Phó trưởng khoa: Th.S. Phạm Thu Thuận

6. Khoa Luật

- Trưởng khoa : PGS. TS. Phan Hữu Thư 

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Thịnh

7. Khoa Điều dưỡng

- Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Bá Nhất

- Phó trưởng khoa: Th.S. Nguyễn Lương Long

- Phó trưởng khoa: Th.S. Vũ Thị Phượng

-  Phó trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Thị Nhuyên

8. Khoa Quản lý nhà nước

- Trưởng khoa: TS. Trần Quốc Hải

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Tám

9. Khoa Khoa học chính trị

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Sáu

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Lương Long

- Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

10. Khoa Dinh Dưỡng

- Trưởng khoa: PGS. TS. Lê Danh Tuyên

- Phó trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Đỗ Huy

11. Khoa Y Dược

- Trưởng khoa: GS.TSKH. Phùng Đắc Cam

- Phó trưởng khoa: BSCK II. Cao Đức Hy

- Phó trưởng khoa: GS TS. Phạm Xuân Sinh

- Phó trưởng khoa: PGS TS. Phạm Văn Trịnh

VII. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế

-  Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

2. Trung tâm tiếng Đức

- Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

 

Đăng ký trực tuyến