logo mobile

Ban Giám Hiệu nhà trường

Hiệu Trưởng : PGS.TS Lê Văn Hùng 

 

 

 

 

- Phụ trách  chung;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự, Đào tạo - NCKH, tài chính, đối ngoại và các khoa chuyên môn; trực tiếp kiêm Trưởng phòng Đào tạo - NCKH

 

 

 

 

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý 

 

 

 

 

- Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế và đào tạo Sau đại học kiêm Trưởng phòng Sau đại học

- Trực tiếp kiêm Giám đốc Trung tâm tiếng Đức, Trung tâm tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: ThS. Chu Duy Hòa

 

 

 

 

- Phụ trách công tác hành chính - quản trị, sinh viên, tuyển sinh và truyền thông, đào tạo  ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phó Hiệu Trưởng: GS.TSKH. Phùng Đắc Cam

 

 

 

- Phụ trách các ngành đào tạo khối sức khỏe

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến