THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÀN VIÊN NĂM 2019